صدور گواهینامه

گواهینامه های استانداردهای بین المللی ایزو برای سیستم مدیریت:

کیفیت

گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 10002

گواهینامه ایزو 10002

زیست محیطی و انرژی

گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 50001

ایمنی و بهداشت حرفه ای

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه HSE

ایمنی مواد غذایی

گواهینامه ایزو 22000

گواهینامه HACCP

گواهینامه GMP

گواهینامه FSSC22000

امنیت اطلاعات

گواهینامه ایزو 27001

گواهینامه ایزو 20000

گواهینامه های محصول و CE اتحادیه اروپا:

Organic

Global GAP

Construction products CPR

Radio Equipment Directive
EU (RED)

Electromagnetic Compatibility Directive
EU (EMC)

Machinery Directive
EU (MD)

Safety of Toys Directive
EU (TSD)

General Product Safety Directive
EU (GPSD)

Personal Protective Equipment Regulation
(PPE)

Low Voltage Directive
EU (LVD)

EU Lifts and Safety Components for Lifts

EU Appliances Burning Gaseous Fuels Regulation

/EU Medical Devices Regulation (MDR)

EU Pressure Equipment Directive (PED)

EU Equipment and Protective Systems Intended for
Use in Potentially Explosive Atmospheres (ATEX)

برای اطلاعات بیشتر، لطفا فرم زیر را تکمیل کنید:

    نوع گواهینامه