اخذ گواهینامه

عملکرد همه نهادهای گواهی دهنده یکسان نیست! در انتخاب ArmCert به عنوان یک نهاد گواهی دهنده (CB) ایرانی یا Equal Assurance Pty Ltd به عنوان CB استرالیایی، به شبکه گسترده ارائه دهندگان و دانش گسترده محلی آنها دسترسی خواهید داشت. برای ترتیب یک راهنمایی رایگان و بدون تعهد، امروز با ما تماس بگیرید.


اخذ گواهینامه
قبل از انتخاب ارCB، سازمان ها باید همیشه موارد زیر را مورد توجه قرار دهند. آیا CB:

مراجع مناسب و سوابق را به خوبي را حفظ می کند؟
دانش کار در صنعت و تجارت را دارد؟
اهداف و اهداف سازمان شما را به وضوح درک میکند؟
به طور واضح دامنه کار مورد نیاز را درک می کند؟
آیا سیستم هایی برای کنترل موثر کار وجود دارد؟
آیا سیستم هایی برای مدیریت اطلاعاتی که ارائه می دهد وجود دارد؟
آیا سیستم هایی برای کنترل و تأیید خروجی کار وجود دارد؟
خدمات در برابر هزینه پرداخت شده برای آن ارزش دارد؟
و مهمتر از همه ، آیا CB واقعاً بهترین منافع شما را درنظر میگیرد؟

گروه Equal Assurance، سیستم ها و زیرساخت های لازم را برای اطمینان از اینکه همکاران یا نمایندگان خود نظیر ArmCert و افراد آن می توانند پاسخ “بله” به همه ملاحظات فوق دهند، برقرار ساخته است. ما از شما دعوت می کنیم برای اطمینان از توانایی خود در ارائه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه مورد نیاز، از ما پرس و جو کنید!

فرم زیر را تکمیل کنید و ما ممیز یا تیم ممیزی را که به بهترین وجه مناسب شما باشد، برای ممیزی سازمان شما برنامه ریزی خواهیم کرد و نیز کارکنان ما برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اخذ گواهینامه مورد نیاز با شما تماس گرفته و یک راهنمایی رایگان و بدون تعهد ترتیب خواهند داد.

    نوع گواهینامه

    مرجع صدور
    ArmCertEqual Assuranceهر دو