شیوه کار ما

ما چگونه کار می کنیم؟
در مورد استانداردهای سیستم مدیریت ایزو و نیزCE تیم ما با معرفی اساتید مجرب آموزش های لازم را در مورد الزامات این استانداردها به شما ارائه خواهند کرد.

پس از پیاده سازی و اجرای الزامات استاندارد، تیم های ممیزی ما، سیستم مدیریت سازمان را ازلحاظ میزان انطباق با الزامات بررسی خواهد کرد و در صورت نداشتن عدم انطباق عمده، سیستم برای صدور گواهینامه به نهاد گواهی دهنده موردنظر توصیه خواهد شد.

اعتبار گواهینامه های صادره سه سال می باشد مشروط بر اینکه در ممیزی مراقبتی اول (یکسال پس از صدور گواهینامه) و نیز ممیزی مراقبتی دوم (دو سال پس از صدور گواهینامه) نیز سیستم مدیریت عدم انطباق عمده ای نداشته باشد.

سازمان می تواند برای تمدید گواهینامه خود برای یک دوره سه ساله دیگر، پیش از انقضای سیکل سه ساله گواهینامه اقدام نموده و مورد ممیزی قرار بگیرد.