شیوه کار ما

ما چگونه کار می کنیم؟
چشم انداز ما این است که از طریق یک رویکرد کامل و یکپارچه و با حفظ روابط موفق ، براساس ارزشهای مشترک، با مشتریان و سایر ذینفعان ، تسهیل کننده بهبود اعتماد در تجارت باشیم.

در این روش متدولوژی استاندارد برای مدیریت حساب (Account Management) هر کارفرما تعبیه شده که در این نمودار به تفصیل شرح داده شده است:

این فرآیند شش مرحله ای برای هر حساب مستقر شده است ، اما متناسب با شرایط منحصر به فرد که ممکن است یک حساب خاص آنها را دیکته کند.

برای حساب های بزرگتر و پیچیده تر ، یک برنامه مدیریت دقیق حساب تدوین و نگهداری می شود و جزئیات مربوط به منابع ، وظایف ، زمان بندی و نقاط عطف مربوط را ارائه می دهد.

برای مشتری و مدیران حساب ، پایگاه داده آنلاین امن ما معروف به Qdos ، مدیریت مشتری ، مدیریت حساب ، مدیریت ممیزی ، مدیریت دانش و مدیریت محتوای وب را فراهم می کند. یک درگاه Client نیز موجود است.

یک ویژگی اصلی در پایگاه داده مدیریت حساب ، نظارت در زمان واقعی ارائه خدمات است. این اطمینان را به ما و مشتریان ما می دهد که حساب ها به طور موثر مدیریت می شوند. همچنین سازوکارهای خودکار و اعلان هایی برای بازخورد مشتری ارائه شده است ، به ممیزان و همکاران ما این فرصت را می دهد تا روشهای بهبود خدمات را در آینده بیاموزند.

روش های ارائه خدمات با اصول کلی ISO 17021 مطابقت دارد.

منشور مشتری در مرکز انتشارات این وب سایت موجود است.