صدور گواهینامه

گواهینامه های استانداردهای بین المللی ایزو که سازمان شما برای سیستم مدیریت خود می تواند دریافت کند عبارتند از:

گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 10002

گواهینامه ایزو 10002

گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 50001

گواهینامه ایزو 45001

گواهینامه OHSAS 18001

گواهینامه HSE

گواهینامه ایزو 22000

گواهینامه HACCP

گواهینامه GMP

گواهینامه ایزو 27001

گواهینامه ایزو 20000

سازمان هایی که موفق به اخذ گواهینامه شوند، می توانند از لوگوی ما و Q-Mark بر روی نوشتارهای تبلیغاتی و بازاریابی خود دسترسی پیدا کرده و از آن استفاده کنند. گواهینامه های ArmCert با همکاری گروه بین المللی Equal Assurance استرالیا صادر می شود. ArmCert برای برخی از برنامه های صدور گواهینامه خود درخواست اخذ تأیید صلاحیت از «مرکز ملی تأیید صلاحیت» سازمان ملی استاندارد کرده است.

همچنین شما می توانید از خدمات ممیزی ما استفاده نموده و گواهینامه ی خود را از نهاد گواهی دهنده Equal Assurance Pty Ltd استرالیا (زیرمجموعه گروه بین المللی Equal Assurance) دارای تأیید صلاحیت (اکردیت) از نهاد اعتباردهنده استرالیا و نیوزیلند (JAS-ANZ) که عضو انجمن بین المللی اعتباردهندگان (IAF)، همکار سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) می باشد دریافت نمایید.

در صورت اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت شده (اکردیت)، لوگوهای مرتبط نیز می توانند مطابق دستورالعمل های ذیربط استفاده شوند.

برای اطلاعات بیشتر، لطفا فرم زیر را تکمیل کنید:

    نوع گواهینامه

    مرجع صدور
    ArmCertEqual Assuranceهر دو