ممیزی های مستقل

ممیزی های خارجی مستقل
ArmCert قادر به انجام ممیزی های خارجی مستقل براساس معیارهای بیرونی است. این ممیزی ها ممکن است شامل الزامات قراردادی ، مقررات و سایر معیارهای خارجی باشد. این فعالیت ها به عنوان ممیزی داخلی در نظر گرفته نمی شوند تا با الزامات ISO 17021 مطابقت داشته باشند. لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.