همکاری با ما

نماینده ما شوید!
ArmCert از نمایندگان مجرب دعوت می کند تا برای ارائه خدمات مدیریت مشتری و ممیزی به ما بپیوندند.

شخصیت های حقوقی نمایندگان نباید فعالیت مشاوره سیستم های مدیریت انجام دهند و ضمن پذیرش شرایط Practice Charter، می توانند خدمات مدیریت (حساب) مشتری، ارائه پیشنهاد صدور گواهینامه، برنامه ریزی ممیزی، ممیزی، تهیه گزارش ممیزی، توصیه به ArmCert برای صدور گواهینامه و تحویل گواهینامه را به سازمان های متقاضی گواهینامه از طریق نرم افزار تحت وب Qdos و سیستم مدیریت Equal Assurance ارائه دهند.

با ما تماس بگیرید!