رویکرد ممیزی یکپارچه

هنگامی که برای سیستم مدیریت کاملاً یکپارچه خود (ممیزی همزمان چند استاندارد سیستم مدیریت ایزو با هم) از طریق ArmCert گواهینامه اخذ کنید (نظیر دریافت همزمان گواهینامه های ایزو 9001 و 14001 و 45001)، از کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری بهره مند خواهید شد.

مطابق با سیاستهای ایجاد شده توسط انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) و نهادهای معتبر اعضا اکنون یک “رویکرد ممیزی گسترده” را فراهم می کند تا پتانسیل کاهش زمان ممیزی ناشی از یکپارچه سازی کامل سیستم های مدیریت را تشخیص دهد. این سیستم های مدیریت معمولاً با موارد زیر توصیف می شوند:

مجموعه مستندات کاملاً یکپارچه ، شامل دستورالعملهای کاری ، در حد مناسب ، تا سطح مناسب توسعه.
یک فرآیند بررسی مجرد مدیریت که کلیت استراتژی و برنامه تجاری را در نظر می گیرد.
یک رویکرد کاملاً یکپارچه در ممیزی داخلی؛
یک رویکرد کاملاً یکپارچه در سیاست و اهداف.
یک رویکرد کاملاً یکپارچه به فرآیندهای سیستم.
یک رویکرد کاملاً یکپارچه در سازوکارهای بهبود ، (اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ؛ اندازه گیری و بهبود مستمر)؛ و
پشتیبانی و مسئولیتهای مدیریتی کاملاً یکپارچه.

لطفا برای اطلاعات بیشتر با ما مستقیما تماس بگیرید.