گواهینامه HACCP

صدور گواهینامه سیستم HACCP اکنون در دسترس هر سازمانی در زنجیره غذایی است که می خواهد از شیوه های ایمنی مواد غذایی خود اطمینان حاصل کند.

ما بعنوان همکار OTC گواهینامه معتبر با کیفیت بالا و کم هزینه را برای سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذایی – ISO 22000 ارائه می دهیم. اکنون با معرفی گواهینامه سیستم HACCP، می توانیم اطمینان بیشتری در مورد ایمنی مواد غذایی به عنوان یک گواهینامه مستقل ارائه دهیم یا همراه با صدور گواهینامه ISO 22000 یا گواهینامه های دیگر مانند ISO 9001.

صدور گواهینامه سیستم HACCP برای اصول عمومی بهداشت مواد غذایی بر اساس استاندارد:

Codex Alimentarius Code of CAC / RCP 1-1969 (نسخه 4 – 2003)

انجام می شود. Codex Alimentarius توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) به عنوان بخشی از سازمان بهداشت جهانی (WHO) اداره می شود و بنابراین نمایانگر استاندارد جهانی در بهداشت مواد غذایی و استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقطه بحرانی (HACCP) در سراسر یک سازمان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر ، لطفاً با ما مستقیماً تماس بگیرید.